REGULAMIN

 Postanowienia ogólne

 • 1

Serwis https://www.skupautbydgoszcz.pl/ jest serwisem internetowym (w dalszej części Serwis), którego administratorem jest Robert Zajdlewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.W Wikpar Violetta Zajdlewicz, z siedzibą przy ul. Glinki 31c, Bydgoszcz, Polska, NIP 9531129961 (w dalszej części Usługodawca).

 • 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz niezarejestrowanych użytkowników (w dalszej części Gość).

 • 3

Użytkownikiem serwisu może być osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, która uzyska zgodę swojego przedstawiciela ustawowego, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 • 4

Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, Gość/ie są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, a także Polityką Prywatności dostępnych w serwisie https://www.skupautbydgoszcz.pl/

 • 5

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieraną przez Usługodawcę z Gościem

 • 6

Goście Serwisu są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP oraz zasad współżycia społecznego.

 • 7

Korzystanie z Serwisu oraz Usług jest bezpłatne.

 • 8

Usługodawca zabrania:

 • umieszczać pliki szkodliwe, a także treści o charakterze bezprawnym, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, w mediach społecznościowych prowadzonych lub współpracujących z Usługodawcą;
 • rozsyłać spam i/lub niechcianą treść przez Gości i/lub Użytkowników serwisu;
 • podszywania się pod inne osoby w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na zagraniczne uczelnie;
 • kopiowania, modyfikowania treści zawartych na stronie Usługodawcy i powiązanych z nim mediami społecznościowymi.

 

Korzystanie z treści udostępnianej w ramach Serwisu

 • 9

Korzystanie z informacji udostępnionych w ramach Serwisu nie wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej Usługodawcy.

Rodzaje usług świadczonych w ramach Serwisu

 • 10

Usługodawca w ramach Serwisu świadczy następujące usługi:

 • „Darmowa wycena”;

 

Usługa „Darmowa wycena”

 • 11

Usługa „Darmowa wycena” jest bezpłatna, przeznaczona dla Gości Serwisu Usługodawcy i  nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Usługa ta pełni funkcję doradztwa, poprzez świadczenie bezpłatnej pomocy podczas procesu wyceny auta.

Wypowiedzenie umowy

 • 12

W sytuacji naruszenia któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu, dostęp Gościa do Serwisu może zostać zablokowany, a jego dane osobowe w Serwisie https://www.skupautbydgoszcz.pl/ usunięte.

 • 13

Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy. Gość niezarejestrowany wypowiada umowę poprzez zamknięcie przeglądanej strony internetowej Serwisu. W momencie

zamknięcia strony umowa zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia. Użytkownik wypowiada umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez usunięcie swojego konta z Serwisu.

Aktualizacja danych osobowych Użytkownika

 • 14

W przypadku zmiany danych osobowych Użytkownik jest zobowiązany do wysłania maila na adres e-mail biuro@skupautbydgoszcz.pl z informacją, które z podanych wcześniej danych osobowych uległy zmianie.

Postępowanie reklamacyjne

 • 15

Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Regulaminu można składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@skupautbydgoszcz.pl . W reklamacji należy podać dane Użytkownika składającego reklamację, w tym adres e-mail, dokładny opis sytuacji będącej podstawą do złożenia reklamacji. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.

Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail podany przy składaniu reklamacji.

Ochrona danych osobowych Użytkownika

 • 16

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu umożliwienia przygotowania dla Użytkownika informacji i/lub oferty przez P.W Wikarp zgodnie z prawem w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) tj. RODO, a ponadto po uzyskaniu odrębnej zgody, w celu przedstawiania ofert zawierających treści o charakterze marketingowym przez Skup aut Bydgoszcz tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 • 17

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest P.W Wikpar Violetta Zajdlewicz, z siedzibą przy ul. Glinki 31c, Bydgoszcz, Polska, NIP 9531129961  będąca właścicielem serwisu Skup aut Bydgoszcz znajdującego się pod adresem internetowym https://www.skupautbydgoszcz.pl/ i jego podstronach). Z Administratorem danych osobowych Użytkownika można skontaktować się pisemnie pod wskazanym wyżej adresem lub mailowo pod adresem biuro@skupautbydgoszcz.pl

 • 18

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na dozwolonych prawem podstawach i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia zamierzonych celów, dla których zostały zebrane. Szczegółowy opis podstaw przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie Usługodawcy.

Wymagania techniczne

 • 19

Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:

 • urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,
 • posiadanie własnego, aktywnego adresu e-mail – niezbędne w celu rejestracji w Serwisie.

 

Usługodawca nie odpowiada za błędy wynikające z niespełnienia powyższych kryteriów przez Użytkownika.

Kontakt

 • 20

We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją umowy Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą poprzez adres e-mail biuro@skupautbydgoszcz.pl

Zmiany Regulaminu

 • 21

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zakończenia działania dotychczasowych usług, wprowadzenia nowych usług, a także w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów prawa. O wszelkich zmianach Użytkownicy będą powiadamiani drogą mailowo poprzez adresy e-mail użyte przy rejestracji w Serwisie.

Przerwy techniczne

 • 22

Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu i dostępie do Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za okresowy brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

Postanowienia końcowe

 • 23

Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie internetowej Serwisu, tj. od dnia 10.09.2022r.

 • 24

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych usług dla Gości i Użytkowników.

 

Menu

Kontakt

P.W Wikpar Violetta Zajdlewicz

(+48) 794 049 565
biuro@skupautbydgoszcz.pl

Sprawdź nas tutaj